BEDRIJF & FAMILIE IS EEN UNIEK SAMENWERKINGSVERBAND VAN SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONDERNEMINGSRECHT, PERSONEN EN FAMILIERECHT EN FISCALE / FINANCIËLE PLANNING.

Als u (een aandeel) in een familiebedrijf heeft, zijn er naast de bedrijfsvoering ook andere zaken van belang voor de continuïteit van het bedrijf.

Er is een aantal situaties waar u mee te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheid, overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie, scheiding en overlijden. Niet altijd de leukste ervaringen, maar wel van belang om bij stil te staan en de nodige maatregelen voor de treffen.

IK BEN DGA EN BEN DRUK MET DE DAGELIJKSE BEDRIJFSVOERING EN DE GROEI VAN HET BEDRIJF, MAAR WAT ALS IK TIJDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT WORD?

In geval van (tijdelijke)arbeidsongeschiktheid speelt de vraag of u nog in staat bent om uw bedrijf te runnen. Zo niet, wie zou dat dan namens u mogen doen? Wilt u dan één persoon aanwijzen die dat namens u mag doen? Is dat iemand uit uw familie, iemand uit het bedrijf? Legt u dan nog beperkingen op? En wie gaat dat betalen?

KAN IK DE AANDELEN EIGENLIJK SCHENKEN AAN ÉÉN VAN MIJN KINDEREN? EN DE ANDERE KINDEREN DAN?

Het is natuurlijk prachtig om het bedrijf uiteindelijk te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Deze overdracht dient echter wel met beleid te gebeuren, waarbij de verschillende belangen in acht worden genomen. Denkt u hierbij aan de fiscale aspecten, uitgangspunt is immers heffing van 25% inkomstenbelasting en 20%
schenkbelasting. Onder bepaalde voorwaarden is een schenking van aandelen vrijgesteld van schenkbelasting en blijft de heffing van inkomstenbelasting achterwege, vanwege de geldende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. In de afwikkeling van uw nalatenschap kan deze schenking weer terugkomen, als de andere kinderen zich tekort gedaan zouden voelen. Ook hiervoor kunt u de nodige maatregelen treffen, zowel in de akte van schenking ais in uw testament.

EÉN OP DE 3 HUWELIJKEN STRANDT DOOR EEN ECHTSCHEIDING, HOE VOORKOM IK DAT MIJN BEDRIJF WORDT MEEGETROKKEN IN MIJN SCHEIDING?

In geval van scheiding is het zaak dat het bedrijf daar zo min mogelijk schade van ondervindt. Als uw ex-echtgenoot aanspraak zou maken op een deel van de waarde van het bedrijf, kunt u dit bedrag dan in één keer op tafel leggen zonder de continuïteit van het bedrijf in gevaar te brengen? IJ kunt overwegen om hierover bij voorbaat al duidelijke afspraken vast te leggen in huwelijkse voorwaarden, zodat er in geval van scheiding geen discussie meer mogelijk is met alle gevolgen van dien. Bij de afwikkeling van een echtscheiding, waarin een bedrijf is betrokken, krijgt men daarnaast te maken met een veelheid aan financiële en fiscale aspecten. Hier is maatwerk vereist!

WIJ HEBBEN EEN FAMILIEBEDRIJF, MAAR HOE LEGGEN WIJ ONZE NORMEN EN WAARDEN EIGENLIJK VAST EN HOE KUNNEN WIJ GEMAAKTE AFSPRAKEN HANDHAVEN?

In het proces van het opstellen van een familiestatuut wordt onder meer veel aandacht besteed aan de historie van de familie (het familieverhaal) en de familiewaarden en -tradities. Het herkennen en erkennen hiervan levert een belangrijke basis voor de beslissingen en afspraken welke in het familiestatuut worden opgenomen. Met het proces naar en het vastleggen in een familiestatuut weet men de communicatie en het vertrouwen binnen de familie en het bedrijf te creëren en te behouden.

Een familie heeft een totaal andere achtergrond en doelstellingen dan een bedrijf. In een familie gaat het om onomkeerbare relaties binnen een impliciete familiecultuur met veel emotionele en vaak onbewuste relaties. Het bedrijf levert echter inkomen en vermogen, financiële onafhankelijkheid soms en bepaalt vaak de verhoudingen binnen de familie, Hierdoor ontstaat een ingewikkelde mix van emoties, van (vaak niet uitgesproken) wensen en angsten, van jaloezie en ambitie, enzovoorts. In het proces naar communicatie en vertrouwen gaat het altijd ook over deze emoties. Het is belangrijk dat ook dit professioneel wordt begeleid, want het kan een explosief mengsel blijken.

ALS IK OVERLIJD HOEFT ER TOCH GEEN ERFBELASTING BETAALD TE WORDEN OVER DE WAARDE VAN MIJN BEDRIJF?

Ja wel, het uitgangspunt is dat er bij een overlijden in principe 20% à 40% erfbelasting en 25% tot 52% inkomstenbelasting verschuldigd is door de opvolgers. Er zijn echter vrijstellingen voor de erf- en inkomstenbelasting in geval van de vererving van ondernemingsvermogen, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze zijn onder bepaalde voorwaarden van toepassing. Ook hier is maatwerk vereist! Het is van belang dat er regelingen op maat worden getroffen die goed op elkaar aansluiten, waarbij zowel de continuïteit van het bedrijf als de belangen van de familie niet uit het oog worden verloren.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws.